Sadarbības līgums par PR@Mail pakalpojumiem

Sadarbības Līgums # 
“Par preses relīžu sagatavošanu un izsūtīšanu”

Jelgavā, 2016.gada “____”. ______________________


_________________________________________________________________________ personā, kurš darbojas saskaņā ar Statūtiem, (turpmāk tekstā „Izpildītājs“) no vienas puses, un _________________________ reģistrēta _______________________ ar vienoto reģistrācijas numuru ___________ __________________________ personā, (turpmāk tekstā „Pasūtītājs“) no otras puses
(abi kopā turpmāk tekstā saukti – „Puses”) ar saistošu spēku kā priekš sevis, tā arī saviem tiesību, pienākumu, saistību tālāk ieguvējiem un pārņēmējiem, bez viltus, maldības un spaidiem noslēdz šo līgumu par sekojošo:

1. Līguma priekšmets. 
1.1. Šis līgums (turpmāk tekstā saukts – “Līgums”) nosaka Pasūtītāja un Izpildītāja tiesības un pienākumus organizējot un sniedzot pakalpojumus preses relīžu gatavošanas un izplatīšanas jomā (turpmāk tekstā saukti -“Pakalpojums”), šo pakalpojumu apjomu un atlīdzības noteikšanas un samaksas kārtību. 
2. Izpildītāja tiesības un pienākumi.
2.1. Nozīmēt atbildīgo klienta menedžeri (turpmāk tekstā saukts – “Menedžeris”) kas uztur attiecības ar Pasūtītāju, tai skaitā saskaņo Pakalpojuma apjomu un izmaksas, kā arī satura saskaņošanas kārtību.
2.1.1. Menedžeris ir atbildīgs par Pasūtītāja uzticētajiem projektiem un ārkārtas nepieciešamības gadījumā sasniedzams 24h diennaktī, 7 dienas nedēļā.
2.1.2. Līguma parakstīšanas brīdī kā Menedžeris tiek nozīmēts _______________________________
2.2. Līguma ietvaros, Izpildītājs apņemas veikt šādus pakalpojumus:
2.2.1. Preses relīžu mudinājumu iniciēšana;
2.2.2. Konsultācijas par preses relīzes adaptēšanu organizācijas mērķiem un vajadzībām;
2.2.3. Preses relīžu plāna sagatavošana;
2.2.4. Pasūtītāja iepriekš sagatavotu preses relīžu rediģēšana;
2.2.5. Preses relīžu rakstīšana;
2.2.6. Preses relīžu nosūtīšana;
2.2.7. Preses relīžu arhivēšana Pasūtītāja vai īpaši šim nolūkam izveidotā  interneta vietnē.
2.3. Atsevišķi vienojoties par atlīdzību, Izpildītājs, tai skaitā piesaistot apakšuzņēmējus, apņemas sniegt arī šādus papildus Pakalpojumus:
2.3.1. sabiedrisko attiecību sistēmas izstrādāšana, tai skaitā nosakot mērķus un auditorijas, identificējot darba pienākumus un atbildību;
2.3.2. publicitātes aktivitāšu plānošana un realizācijas vadība un/vai kontrolēšana;
2.3.3. preses konferenču, brīfingu un citu publisku pasākumu organizēšana;
2.3.4. preses ziņojumu, publikāciju un komentāru izstrāde un to nosūtīšana adresātam;
2.3.5. lēmumu, tai skaitā likumu, rīkojumu, viedokļu u.c. pieņemšanas ietekmēšana;
2.3.6. analītisku un informatīvu pētījumu organizēšana;
2.3.7. masu mediju monitorings, publikāciju analīze;
2.3.8. Pasūtītāja darbinieku apmācības sabiedrisko attiecību jomā, tai skaitā individuālu apmācības programmu organizēšana;
2.3.9. sabiedrisko attiecību jomas darbinieku meklēšana, atlases organizēšana, kā arī prasību definēšana un iespējamo darba pienākumu apraksta veidošana;
2.3.10. konsultācijas, tai skaitā prāta vētru un darba grupu organizēšana u.c.
2.4. Izpildītājs garantē, ka analizējot un izskaidrojot Pasūtītājam saistošu jautājumu apjomu un raksturu, būs atklāts un godīgs, izskaidros lietu patieso stāvokli un objektīvi izvērtēs Pasūtītāja iespējas un izredzes konkrētā jautājuma publicitātes veidošanā.
2.5. Ja, sniedzot Līguma p. 2.2. un 2.3. punktos minētās darbības, jāizmanto citu personu vai iestāžu pakalpojumi (tulku, juristu, valsts institūciju u.c. apakšuzņēmēju pakalpojumi), Izpildītāja pienākums ir iepriekš saskaņot ar Pasūtītāju šādu pakalpojumu nepieciešamību, izcenojumus samaksas veidu un kārtību.
2.6. Izpildītājs ir tiesīgs atteikties no konkrēta darba veikšanas, ja Pasūtītāja piedāvātajās aktivitātēs ir saskatāmas noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes vai tie var būtiski ietekmēt Izpildītāja reputāciju.
3. Pasūtītāja tiesības un pienākumi.
3.1. Apņemas savlaicīgi veikt apmaksu šajā Līguma atrunātajā kārtībā par Izpildītāja sniegtajiem pakalpojumiem, kuri sniegti saskaņā ar Līgumā atrunāto kārtību un apmērā.
3.2. Pasūtītājs garantē, ka sniegs Izpildītājam pilnīgu informāciju par patieso Izpildītāja veikto darbību un lietu stāvokli un savām aktivitātēm sabiedrisko attiecību un publicitātes veidošanas jomā, kā arī nodos Izpildītāja rīcībā Pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamos datus un dokumentāciju.
3.3. Pasūtītājs apņemas iecelt atbildīgo personu attiecībās ar Izpildītāju. Ja šī persona nespēj pārraudzīt Līgumā atrunāto sadarbību, par to jāziņo Izpildītājam, un jānodrošina sava pārstāvība citādi.
4. Norēķinu kārtība. 
4.1. Par Līguma p. 2.2. un 2.3. punktos minētajiem Pakalpojumiem Pasūtītājs samaksu veic pēc stundu likmes, saskaņā ar Izpildītāja oficiālajiem izcenojumiem, balstoties uz saskaņotu tāmi (turpmāk tekstā saukta – “Tāme”).
4.1.1. Tāmē jābūt fiksētam Pakalpojumu uzsākšanas laikam un Pakalpojuma izpildes termiņam, kā arī jābūt atšifrētiem iespējamajiem vadības pakalpojumu, radošo pakalpojumu un tehnisko pakalpojumu apmēriem (stundu skaits un summa), un arī iespējamajiem saimnieciskajiem izdevumiem.
4.1.2. Tāme var būt saskaņota arī elektroniski.
4.1.3. Tāme nav nepieciešama, ja abas Puses noklusējot akceptē Līguma p. 4.3. minēto kaukulāciju. Šādā gadījumā Izpildītājam ar Pasūtītāju ir jāsaskaņo Pakalpojumu uzsākšanas laiku un izpildes termiņu.
4.2. Līguma parakstīšanas brīdī darbojas šādi Izpildītāja noteikti oficiālie Pakalpojumu izcenojumi, kurus iespējams mainīt tikai Pusēm par to rakstiski vienojoties, šo vienošanos noformējot kā Līguma pielikumu: 
4.2.1. Stratēģiskās konsultācijas – 100,oo (Viens simts Eiro) par stundu;
4.2.2. Projektu un/vai klienta direktora darbs – €75,oo (Septiņdesmit pieci Eiro) par stundu;
4.2.3. Projektu un/vai klienta vadītāja darbs – €50,oo (Piecdesmit Eiro) par stundu;
4.2.4. Asistenta darbs – €25,oo (Divdesmit pieci Eiro) par stundu.
4.3. Līguma parakstīšanas brīdī, ievērtējot Pasūtītāja darbības specifiku, Izpildītājs apņemas pieturēties pie šādas kaukulācijas, un gadījumā, ja neviena no Pusēm neiebilst, šie iecenojumi darbojas kā stantarta tāme:
4.3.1. Preses relīžu mudinājumu iniciēšana un relīžu plāna sastādīšana –
– 1h (Viena stunda) saskaņā ar Līguma p. 4.2.1. punktā minēto izcenojumu;
4.3.2. Konsultācijas par preses relīzes adaptēšanu organizācijas mērķiem un vajadzībām –
–  0,5h (30 minūtes) saskaņā ar Līguma p. 4.2.1. punktā minēto izcenojumu;
4.3.3. Preses relīzes plāna sagatavošana – 
–  0,5h (30 minūtes) saskaņā ar Līguma p. 4.2.2. punktā minēto izcenojumu;
4.3.4. Pasūtītāja iepriekš sagatavotu preses relīzes rediģēšana –
– 0,5h (30 minūtes) saskaņā ar Līguma p. 4.2.3. punktā minēto izcenojumu;
4.3.5. Preses relīzes rakstīšana –
– 2,5h (Divas stundas un 30 min.) saskaņā ar Līguma p. 4.2.3. punktā minēto izcenojumu;
4.3.6. Preses relīzes nosūtīšana –
– 1h (Viena stunda) saskaņā ar Līguma p. 4.2.4. punktā minēto izcenojumu;
4.3.7. Preses relīzes arhivēšana Pasūtītāja vai īpašo šim nolūkam izveidotā  interneta vietnē –
– 0,5h (30 minūtes) saskaņā ar Līguma p. 4.2.4. punktā minēto izcenojumu
4.4. Citas vienošanās par atsevišķu Pakalpojumu sniegšanu un to apmaksas kārtību ir noformējamas rakstiskā pasūtījumā (turpmāk tekstā saukts – “Pasūtījums”), kurā tiek noteiktas veicamo Pakalpojumu izmaksas. Pēc darbu veikšanas maksājamā summa Pusēm rakstiski vienojoties var tikt precizēta.
4.5. Par Līguma p. 4. minēto Pasūtītājs samaksu veic skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu, saskaņā ar rēķinu, kas tiek iesniegts pēc Pakalpojumu darba izpildes fakta, vai arī tekošā mēneša beigās.
4.5.1. Pusēm atsevišķi rakstiski vienojoties, iespējamas arī citas apmaksas formas.
4.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs savlaicīgi nenorēķinās ar Izpildītāju, tiek noteikta soda nauda 0,25% apmērā no maksājuma summas par katru termiņa pārsniegto dienu, bet ne vairāk kā 25% no pasūtījuma summas. 
4.7. Par norēķinu datumu tiek uzskatīta diena, kad veikts skaidras naudas maksājums, vai arī diena, kad veikts bankas pārskaitījums.
4.8. Līguma p. 4.2.minētajās summās ir iekļauts Pievienotās vērtības nodoklis.
5. Atbildība. 
5.1. Puses garantē, ka savstarpējās attiecībās tiks ievērota konfidencialitāte, un bez otras Puses piekrišanas trešajām personām netiks izpausta informācija par Pasūtītāja lietu stāvokli, kas nodota Izpildītāja risināšanā, izņemot gadījumus, kuri spēkā esošā likumdošana LR nenosaka citādi. 
5.2. Izpildītājs ir atbildīgs par darba izpildes termiņu ievērošanu. Par katru nokavēto dienu Izpildītājs maksā Pasūtītājam soda naudu 0,25% apmērā, bet ne vairāk kā 25% no pasūtījuma summas. 
5.3. Strīdi, kas Pusēm rodas Līguma izpildes laikā, tiek risināti sarunu ceļā, nepieciešamības gadījumā piesaistot abpusēji atzītu vidutāju. Ja vienošanos 30 kalendāro dienu laikā panākt nav iespējams, Puses vēršas LR tiesā. 
6. Līguma darbības termiņš. 
6.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un darbojas līdz _________ gada 31. decembrim.
6.2. Beidzoties Līguma 6.1. punktā noteiktajam Līguma darbības termiņam, Puses atkārtoti pārskata šī Līguma nosacījumus. Gadījumā, ja ne viena no Pusēm neiebilst, Līguma darbības termiņš tiek automātiski pagarināts līdz nākamā gada 31.decembrim. 
6.3. Katra no Pusēm ir tiesīga Līgumu pārtraukt, rakstiski par to brīdinot otru Pusi, ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms Līguma laušanas. 
6.4. Izpildītājs var bez iepriekšēja brīdinājuma lauzt šo Līgumu, ja Pasūtītājs:
6.4.1. sniedzis sagrozītu informāciju pat Līguma priekšmetu un svarīgiem blakus apstākļiem;
6.4.2. pārkāpj šī Līguma noteikumus;
6.4.3. atkārtoti savlaicīgi neveic Pakalpojumu apmaksu;
6.4.4. izbeidz savu darbību, ir kļuvis maksātnespējīgs.
7. Citi noteikumi.
7.1. Līgums ir noformēts latviešu valodā uz četrām lapām, divos eksemplāros, pa vienai katrai Pusei.
7.2. Visi paziņojumi, atskaites, maksājumi un sarakste, kas nepieciešama starp Pusēm, tiks adresēta Pusēm uz to juridiskajām adresēm vai arī uz tām adresēm, kas ir paziņota rakstiski. Ja paziņojumi, atskaites, maksājumi un sarakste tiek piegādāta personiski, ar faksu vai e-pastu, vai reģistrēta pasta sūtījumu veidā, tā tiek uzskatīta par piegādātu dienā, kad tiks saņemta un pieņemot reģistrēta.
7.3. Par visām materiālajām vērtībām, kuras Pasūtītājs nodod Izpildītājam un otrādi, Līguma darbības nodrošināšanai, tiek sastādīts Pieņemšanas- nodošanas akts.
7.4. Jā kāds no šī Līguma noteikumiem pilnībā vai daļēji zaudē spēku vai kāda iemesla dēļ kļūst nepiemērojami, vai pārkāpj LR likumus, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību, kas paliek spēkā un ir saistoši.
7.5. Ja nav noslēgta cita vienošanās, īpašumtiesības uz sadarbības rezultātā radītajiem materiāliem un ar autortiesībām aizsargātiem objektiem pieder Pasūtītājam.
7.6. Pēc līgumsaistību izbeigšanas Pasūtītājam bez papildus pieprasījuma ir jāatdod Izpildītājam visi materiāli un dokumentācija, kas tika nodota Pasūtītājam tikai uz Līguma darbības laiku.
7.7. Pēc līgumsaistību izbeigšanas Izpildītājam bez papildus pieprasījuma ir jāatdod Pasūtītājam visi materiāli un dokumentācija, kas tika nodota Izpildītājam tikai uz Līguma darbības laiku.
7.8. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma nepildīšanu tādas nepārvaramas varas gadījumos kā karastāvokļa pasludināšana Latvijas Republikas teritorijā, stihiskas dabas izraisītas katastrofas. Tomēr tās apņemas darīt visu, lai pēc iespējas ātrāk vārētu novērst nepārvaramās varas radītos bojājumus un traucējumus, un atsākt šī līguma pildīšanu.


8. Pušu juridiskās adreses un paraksti. 

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s